عادت ماهیانه

فصل بند رفتن قاعدگى‏

سبب این بیمارى(Amenorhee) یا کم ‏خونى و کم ‏غذائى است که علامتش لاغرى و دیگرگونى رنگ است، و اینکه پیشتر غذاهائى خورده باشند که خون‏ساز نیستند، مثل عدس، گوشت خشک‏شده و مانند آنها که درمانش خوردن گوشت، حلواها و روغنهاى مرطوب است و یا گرفتگیهائى در دهانه‏ هاى رگهاى رحم پدید میاید و نشانى آن جریان خون رقیق، پیچش و پیدا شدن لکه‏ هائى در پوست است که درمانش خوردن داروهاى بازکننده مثل حب- المفتح، ایارجها، ادرارآورها، حب انغوزه و نیز این حب است: جند- بیدستر یک و نیم گرم، انغوزه دو و نیم گرم، زعفران چهل سانتیگرم پس از حب کردن (باندازه یک نخود) روزى سه حب میخورند، و نیز الکسیر المدر روغن کهربا، روغن بلسان قاعده آورند و جفت را بیرون میرانند و داروى پخته هشتاد و نهم موجب قاعدگى است و جنین را میاندازد[1] و براى صاحبان مزاج‏ گرم مناسب است، ایارج صغیر، حب المدر، حمول ابهل (شماره یک‏صد و بیست و پنج فصل ح داروهاى مرکب)، دواء المدر، دهن الکهرباء همراه با عرق بومادران، شیاف الطمث، طرطرزاج با آب عسل، فرزجه‏ هاى ششم و هفتم قرص المر المدر، عرق بزر کشوث (زجمول)، مسهل هفتاد و هفتم. گاه فربهى زیاد مجارى رحم را میبندد و نشانه آن این است که در روزهاى قاعدگى بدن زن سنگین مى‏شود و کمر و نافش درد میگیرد و دائما خون کمى بدون جهش جارى است، درمانش چیزهائى است که خون را بتحلیل ببرد و رقیق کند و سبب ریزش آن گردد، مانند کرفس، کاسنى، شنبلیله، زنیان، اسارون.

گاهى از خشکى و حرارت رحم است و علامتش این است که اگر قاعده ‏آورهاى گرم خورده شود بدتر مى‏شود و سایر آثار صفرا نیز پیدا است، درمانش پاک سازى با ایارجها، حب الصفراء و برداشتن روغنهاى سردى است که قبلا گفتیم و نیز فصد کردن مفید است که پس از این خواهیم گفت گاه ممکن است قبلا زن خونریزى شدید از بینى یا فصد یا مانند آن داشته که درمانش زیاد کردن خون است اما بطور مطلق براى درمان بند آمدن قاعدگى فصد صافن و حجامت در ساقها در هنگام نزدیک شدن وقت قاعدگى و بادکش گذاردن برعانه (بالاى آلت) و نیز زالو انداختن بر ساقها مفید است و نیز مقدارى قرنفل، هل، جوزبویا، زنجبیل، دارچینى، کبابه و فلفل را مى‏سایند و در کیسه اى موئین در آب گرم شیره مى‏کشند و بر ناف مى‏گذارند و مقدارى از این مخلوط گرم را در زیر دستگاهى که دود آن را جمع کند و بتوان سر دیگرش را در رحم‏ گذارد قرار مى‏دهند تا بخارش برحم برسد. گاهى بند رفتن قاعدگى در اثر زمین خوردن، آماس، یا ناتوانى اندام مربوط است که باید سبب را قطع کنند و در درمانهاى عمومى از کارهاى مفیدى یاد کرده‏ایم.

گاهى در پاره‏اى از زنها قاعدگى بند میآید و سپس چیزهائى مانند درد یا پاره ‏هاى گوشت از آنها میافتد که درمانش نوشیدن یک‏صد و پنجاه گرم آب تره بمدت چند روز است تا مزاج پاکسازى شود و دیگر بیمارى برنگردد و نیز سفوف حجر النار را کوفته و میسایند تا مانند کره نرم شود و سه روز روزى دو و نیم گرم از آن را میخورند. این دارو هرچه را که در رحم است می‏اندازد و نیز خوردن 120 سانتیگرم جندبیدستر و نیز 120 سانتیگرم انغوزه و همچنین نارنج را در هنگامى که باندازه یک گردو است مى‏گیرند و خشک مى‏کنند و مى‏کوبند و ده گرم از آن را میخورند که در بهبودى این بیماران سودمندست‏[2]

[1] ( 2) خواننده محترم باید توجه فرماید که استعمال داروهاى جنین ‏افکن و قاعده‏آور اگر زیر نظر پزشک نباشد گاهى بسیار خطرناک مى‏باشد و ممکن است سبب خونریزى و مرگ شود و سقط جنین شرعا جایز نیست و در قوانین بجز موارد خاصى که باید به تجویز پزشک متخصص انجام گیرد جرم شناخته شده.

[2] ( 1) در زاد المسافرین براى قاعدگى از این داروها یاد شده است: براى مزاج گرم ریشه ترشک پخته و نیز اگر خیار را زیر خاکستر بپزند و بکوبند و روغن کرچک بآن اضافه کنند و بردارند بسیار قوى است گل بستان‏ افروز که باید آن را بداخل مهبل بمالند و پس از هر ادرار دوباره تکرار کنند و نیز آشامیدن چیزهائى که موجب قاعدگیست مفیدست دویست و پنجاه گرم انار ملس با دو و نیم گرم تباشیر و ماء الشعیر سودمند است. و نیز براى صاحبان مزاج سرد این داروها مفید است: هفت و نیم گرم ابهل با عسل موجب قاعدگى و جنین افکنست همچنین اذخر را اگر بخورند و بخور بدهند یا بردارند جنین را مى‏اندازد، شقاقل و اشنان از هرکدام دو و نیم گرم، ریشه کور، افسنتین همراه با عسل را اگر بردارند و در پخته آن بنشینند موجب قاعدگى است، دستمال آغشته به بابونه موجب قاعدگیست و تسکین‏دهنده دردهاى رحمى است و ورم آن را فرومینشاند- انجدان و بارزد را اگر بدستمال بزنند و بردارند و بخور بابونه و نشستن در پخته آن و نیز آشامیدنش موجب قاعدگى است، بومادران را اگر بپزند و در آن بنشینند زایمان را آسان مى‏کند، پرسیاوشان، تخم هویج بستانى، پیاز، اسپنددانه، نخود، دارچینى، سعد، کنجد خیسانده، فلفل سفید، بومادران کور، کرفس، تره، مر، مقل، زنیان و اگر موجب قاعدگیند، ترمس همراه با مر و عسل اگر بدستمال زده شوند و آن را بردارند رحم را پاک مى‏کند، گاوشیر و عسل را اگر بدستمال بزنند و بردارند جفت را خارج مى‏کند و نیز جندبیدستر همراه با پونه و شنبلیله را اگر بپزند و نیز دو و نیم گرم انغوزه موجب قاعدگى است و جنین‏افکن هستند، بادیان پخته را اگر بخورند و سکبینج را اگر بخورند و بردارند، شوید و شقایق را اگر بردارند، صبر اگر بخورند و بردارند، قسط را اگر بخورند و بردارند و بخور کنند، برگ و ریشه نى، آب کلم و لوبیا بخصوص اگر قرمز باشد موجب قاعدگیند و جنین را مى‏اندازند و نیز مشکطرامشیع( پونه کوهى) موجب قاعدگى است و براى نفاس نیز مناسب مى‏باشد از داروهاى مرکب جندبیدستر یک‏صد و بیست و پنج گرم، پونه کوهى یا نهرى 5/ 2 گرم همراه با عسل خورده مى‏شود اگر دستمالى را با ریشه شیرین‏بیان و بارزد کوفته و بیخته که با آب کلم خمیر شده آغشته کنند و بردارند موجب قاعدگیست. و نیز این جوشانده موجب قاعدگى است و جنین را مى‏اندازد: خرما نیم کیلو، شنبلیله کوفته سه کف دست روناس کوفته یک کف دست همه را در یک و نیم لیتر آب مى‏جوشانند تا ثلث شود و آن را صاف مى‏کنند و یک‏صد و بیست گرمش را با شصت گرم عرق سداب ممزوج کرده مى‏خورند. مؤلف اعلى الله مقامه

– در کتب اشخاصى که آزمایش کرده‏اند گفته شده که برداشتن سه دانه فرفیون موجب قاعدگیست و اگر سوزشى ایجاد کرد روغن گل سرخ آن را بهبود مى‏بخشد و نیز در مقاله پنجم خاصیتهاى اشنان، اظفار الطیب، فرفیون، انیسون جدوار، انغوزه، زرآوند، صابون، عصاره ریوند، مقل و نوشادر ذکر شده که موجب قاعدگى هستند مراجعه کنید. مؤلف اعلى الله مقامه

کم خونی و اسپیرولینا: کم خونی وضعیتی است که معمولا” ناشی از نبود آهن کافی در بدن است . همیشه برای جلوگیری از بیماری کم خونی، به ما توصیه شده است که رژیم غذایی خود را با غذاهای حاوی مقادیر فراوان آهن مانند : جگر، سویا و اسفناج غنی نماییم . با این حال ، اگر آهن با پروتئین و ویتامین C همراه نباشد ، هضم و سرعت جذب آن پایین می آید . بنابراین ، به سادگی و با مصرف معمولی غذاهای غنی از آهن ، ما فواید آنها را دریافت نخواهیم کرد . به بیان دیگر، اسپیرولینا نه تنها حاوی مقدار آهن بیشتری از جگر است ، بلکه حاوی مقادیر زیادی پروتئین و کلروفیل خون ساز نیز می باشد . هضم و جذب میزان آهن آن نیز بسیارعالی است ، بنابراین می توان گفت که اسپیرولینا در مبارزه با کم خونی بسیار موثر می باشد.

⇐خرید کپسول جلبک اسپیرولینا جهت رفع کم خونی

منبع:

  • گروه فنی کافه سبز
  • دقائق العلاج، ج‏1، ص: 470
  • دقائق العلاج، ج‏1، ص: 469

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 + هفت =

بستن
مقایسه

izmir escort