علت و درمان خشکی لب

علت خشکی لب ها هم دلایل درونی و هم دلایل بیرونی می‌تواند داشته باشد. برای درمان آن مقاله زیر را مطالعه کنید.
دلایل درونی خشکی لبها، بیماری های داخلی و تغذیه ای متعدد هستند که شایع ترین آنها سوء تغذیه است.