درمان ترک پاشنه پا

در خراسان براى درمان ترک پاشنه پا اندکى پیه داغ می‌کنند و بر موضع ترکها می‌مالند، روز بعد به حمام می‌روند و کف پاى خود را حنا می‌بندند یا آنکه مقدارى عدس در سرکه می‌جوشانند و مایع جوشیده را روى ترکها می‌مالند.