درمان ترک پاشنه پا

در خراسان براى درمان ترک پاشنه پا اندكى پيه داغ می‌كنند و بر موضع تركها می‌مالند، روز بعد به حمام می‌روند و كف پاى خود را حنا می‌بندند يا آنكه مقدارى عدس در سركه می‌جوشانند و مايع جوشيده را روى تركها می‌مالند.